Polityka Prywatności

19 listopada, 2022

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej powoływanego jako „RODO”, informuję, iż:

 1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych zbieranych przy użyciu niniejszej strony internetowej, dalej powoływanych także jako „dane” albo „dane osobowe”, jest Patrycja Ilasz-Kłoda prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Twoja Meta dr Patrycja Ilasz-Kłoda , z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 28/34 lok. 9.
 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest fakt, że ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem tej umowy, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wykonanie obowiązków podatkowych lub rachunkowych administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz dochodzenie roszczeń związanych z usługami administratora, obrona przed takimi roszczeniami lub marketing bezpośredni usług administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 4. Administrator zebrał Państwa dane osobowe od Państwa.
 5. Odbiorcami Państwa danych będą potencjalni nabywcy albo zbywcy nieruchomości, której dotyczą usługi administratora, jak też notariusze, inni prawnicy, inni doradcy oraz organy administracji i sądy uczestniczące w czynnościach dotyczących zbycia albo nabycia takiej nieruchomości.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, w związku z którą zostały zebrane, jak też po zakończeniu obowiązywania tej umowy – aż do upływu każdego terminu przedawnienia wynikającego z niej roszczenia. Jeżeli takiej umowy nie zawarto, dane osobowe będą przechowywane do czasu, gdy okaże się, że ta umowa nie zostanie zawarta. Dane osobowe będą też przechowywane w celu wykonania obowiązków podatkowych lub rachunkowych aż do czasu, gdy – odpowiednio – upłynie termin przedawnienia zobowiązania podatkowego lub wygaśnie obowiązek przechowywania danych stanowiących zbiór zdefiniowany w przepisach o rachunkowości.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie lub wykonanie umowy, w związku z którą dane zostały zebrane.
 8. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 9. Przysługuje Państwu, w przypadkach przewidzianych przez RODO, prawo żądania od administratora dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak też prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia.
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.
 11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 12. Pytania, wnioski i uwagi odnośnie do zasad polityki prywatności oraz przetwarzania danych można kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: pilaszkloda@twojameta.com.pl.